Languages Spoken

LANGUAGES SPOKEN

Campiche Andrews Horne has staff and translators available fluent in Vietnamese, Korean, and Spanish. We are sensitive to cultural issues, and take the time necessary to build clear communication. Each and every attorney and staff member gives back to their community – in efforts that continue to bind them to the communities they call home.

If you have suffered Serious Injury, or a loved one the victim of a Wrongful Death, contact Campiche Andrews Horne PLLC, at (206) 281-9000.

We care, and we can help.

Campiche Andrews Horne PLLC. Good people. Great Lawyers.


NGÔN NGỮ NÓI

Campiche Andrews Horne có một luật sư thông thạo tiếng Việt, và một luật sư thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi nhạy cảm với các vấn đề văn hoá, và dành thời gian cần thiết để xây dựng giao tiếp rõ ràng. Mỗi luật sư và nhân viên đều trả lại cho cộng đồng của họ – những nỗ lực tiếp tục ràng buộc họ với các cộng đồng mà họ gọi là nhà.

Nếu bạn đã bị Thương tích nghiêm trọng, hoặc người thân yêu là nạn nhân của một Cái chết Sai, liên hệ với Campiche Andrews Horne PLLC, tại (206) 281-9000.

Chúng tôi quan tâm, và chúng tôi có thể giúp đỡ.

Campiche Andrews Horne PLLC. Người tốt. Luật sư vĩ đại.


IDIOMAS HABLADOS

Campiche Andrews Horne tiene personal y traductores disponibles que hablan vietnamita, coreano y español con fluidez. Somos sensibles a los asuntos culturales, y tomamos el tiempo necesario para construir una comunicación clara. Cada uno de los abogados y miembros del personal da a su comunidad – en los esfuerzos que siguen para obligar a las comunidades en donde viven.

Si ha sufrido Lesiones Graves o un ser querido víctima de una Muerte Injusta, comuníquese con Campiche Andrews Horne PLLC al (206) 281-9000.

Nos importa, y podemos ayudar.

Campiche Andrews Horne PLLC. Buena gente. Grandes Abogados.